ကမာၻ႔ေရႊေစ်း( 2015-02-28   02:00PM )
1 ေအာင္စ USD 1213.8( +0 )

ျမန္မာ႔ေရႊေစ်း( 2015-02-28   02:00PM )
Ks 678400( -600 )