2015-03-02
နံနက္ပိုင္း
အျမင့္ဆံုး
အနိမ့္ဆံုး
ရြာရန္(%) 2015-03-03
ေနျပည္ေတာ္ 97°F(36°C)
64°F(18°C)
10%
ရန္ကုန္ 100°F(38°C)
736°F(23°C)
10%
မႏ ၱေလး 102°F(39°C)
75°F(24°C)
10%

  2015-03-02
နံနက္ပိုင္း
အျမင့္ဆံုး
အနိမ့္ဆံုး
ရြာရန္(%) 2015-03-03
ျမစ္ႀကီးနား 93°F(34°C)
63°F(17°C)
30%
ကေလး၀ 86°F(30°C)
59°F(15°C)
10%
စစ္ကိုင္း 100°F(38°C)
63°F(17°C)
60%